അനുഗ്രഹങ്ങൾ Vs കൃപ | Blessings Vs Grace | Episode-011 | Evg: Thomas George | 2020 - ©️®️

5 Просмотры
Издатель
അനുഗ്രഹങ്ങൾ Vs കൃപ | Blessings Vs Grace | Episode - 011 | Rightly Divide the Word of Truth

അനുഗ്രഹങ്ങൾ vs കൃപ - ഇവ എങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലേയും പുതിയ നിയമത്തിലേയും ഉപദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോ വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ ആത്മീകമായി ചൂഷണം ചെയ്യപെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ വാഗ്ദാനം.

This video explains the difference between Blessings and Grace and how it is linked to the Old and New Testament. This is one of the major areas where people exploit to make business out of spirituality.

Presented By : Evg. Thomas George (The Gate Ministries)

Shoot & Edit : Don Valiyavelicham
Post Production : D-Movies Productions
Designs : Binu & Vinod - Charutha Designs Cochin.
Graphics : Joy Dasari - Joy Dasari Productions, Hyderabad.

Email : thegateministriesofficial@
Facebook : The Gate Ministries
Instagram : thegateministriesofficial

This video is Copyright Protected by The Gate Ministries. Unauthorised reproduction or distribution of this video is prohibited by Law. The Gate Ministries©️®️ is an independent entity, and are not associated with any Relegious Organisation's, Media Entities, or Christian Communities.

The Gate Ministries Production - 2020 - ©️®️ All Rights Reserved.

#thegateministries #india #thomasgeorge #rightlydividethewordoftruth #dispensationofgrace #paulapostle #biblestories #biblestudies #7mystries #bibleclassmalayalam #christianchurch
Категория
Комедии онлайн
Выполните вход или зарегистрируйтесь для отправки комментария.
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика